Washington’da Nükleer Zirve

Bu yazı Mayıs 2010 tarihinde Anlayış Dergisi‘nde yayınlanmıştır. ABD’NİN baş­ken­ti Was­hing­ton, 12-13 Ni­san ta­rih­le­rin­de Av­ru­pa Bir­li­ği, Ulus­la­ra­ra­sı Atom Ener­ji­si Ku­ru­mu (IAE­A) ve Bir­leş­miş Mil­let­ler ile ara­la­rın­da Tür­ki­ye ve Er­me­nis­tan’ın da bu­lun­du­ğu 47 ül­ke­nin ka­tıl­dı­ğı Nük­le­er Gü­ven­lik Zir­ve­si’ne ev sa­hip­li­ği yap­tı. Zir­venin res­mî gün­de­mi, nük­le­er te­rö­riz­me kar­şı ted­bir­le­rin ar­tı­rıl­ma­sı, ulus­la­ra­ra­sı nük­le­er ka­ra­bor­sa ile mü­ca­de­le ve uran­yum... Continue Reading →

İsrail, Ortadoğu’daki Değişimi Okuyamıyor

Bu yazı Şubat 2010 tarihinde Anlayış Dergisi‘nde yayınlanmıştır. TÜRK dış politikasının en karmaşık sorunlarından biri, İsrail ile ilişkilerin düzenlenmesi olageldi. Kurulduğunda İsrail’i tanıyan ilk Müslüman ülke olan Türkiye, bir süre sonra ilişkileri maslahatgüzar düzeyine indirmekte beis görmedi. İnişli-çıkışlı bir seyir izleyen ilişkiler, 1990’larda “stratejik” olarak tanımlanırken, 2000’ler kriz dönemi oldu. Zamanın başbakanı Bülent Ecevit’in İsrail’in... Continue Reading →

Erdoğan ile Obama’nın “model ortaklık” zirvesi

Bu yazı Ocak 2010 tarihinde Anlayış Dergisi‘nde yayınlanmıştır. BAŞBAKAN Tayyip Erdoğan, 7 Aralık 2009’da ABD Başkanı Barack Obama ile Beyaz Saray’da bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin en önemli özelliği, gündeme gelen konuların ekseriyetinin ulusal değil, bölgesel ve küresel nitelik taşımasıydı. Görüşme, Obama yönetimiyle gündeme gelen “model ortaklık” nosyonunun ilk defa ete kemiğe büründüğü bir çerçeveyi oluşturarak... Continue Reading →

Türk medyasında nitelik sorunu

Bu yazı Aralık 2009 tarihinde Anlayış Dergisi‘nde yayınlanmıştır. TÜRKİYE’DE medyanın serencamı konulu bir yazıya, klişe de olsa “Türkiye nevi şahsına münhasır bir ülke” gibi bir tespit ile başlanabilir. Zira Türkiye’de medyanın durumu da gerçekten nevi şahsına münhasır bir görüntü çiziyor. Yöntemsel olarak emperyal gururu olan ülkelerin istisnailik iddiasına delalet eden nevi şahsına münhasırlık iddiası, iyi... Continue Reading →

Değer eksenli realist dış politikave eksen kayması

Bu yazı Kasım 2009 tarihinde Anlayış Dergisi‘nde yayınlanmıştır. TÜRKİYE ile ilgili yerli ve yabancı basın-yayın organları ve akademik yayınlarda, Türk dış politikasındaki eksen kayması tartışması ve Türkiye-İsrail ilişkilerindeki kriz son zamanlarda en öne çıkan konular. Birbirinden ayrı gibi dursa da bu iki konunun birlikte ele alınması hem analitik hem siyasi hem de pratik bir zorunluluk.... Continue Reading →

Seçimler Afganistan’a güvenlik getirecek mi?

Bu yazı Eylül 2009 tarihinde Anlayış Dergisi‘nde yayınlanmıştır. 2001’DEKİ Amerikan müdahalesinin ardından Afganistan’da, devlet başkanlığı ve eyalet meclisleri seçimlerinin ikincisi 20 Ağustos’ta birleştirilerek yapıldı. Seçimlerde gözlemci olarak bulunmanın verdiği avantajla, asıl gerekçenin maliyetten ziyade güvenlik kaygısı olduğunu söyleyebiliriz. Zira seçimlerin yapıldığı hafta boyunca değil Taliban ile NATO kuvvetleri arasında şiddetli çatışmaların yaşandığı güney ve doğu... Continue Reading →

ABD-Hindistan arasında “stratejik ortaklık”

Bu yazı Ağustos 2010 tarihinde Anlayış Dergisi‘nde yayınlanmıştır. ABD’NİN yeni yönetimi, bölgelerinde lider olan ülkelerle (Çin, Rusya, Hindistan, Brezilya) ilişkilere özel bir ihtimam gösteriyor. Bu ülkelerin liderleri ile görüşme aralığını sıklaştırırken, bölgelerinde lider olma potansiyeline sahip ülkelerle (Türkiye, Güney Kore, Güney Afrika gibi) işbirliği arayışlarını da artırıyor. Bu çerçevede değerlendirilen ülkelerden bir kısmı ile stratejik işbirliği... Continue Reading →

Obama’nın Türkiye ziyareti, “mesajın kendisi”

Bu yazı Mayıs 2010 tarihinde Anlayış Dergisi‘nde yayınlanmıştır. ABD Baş­ka­nı Ba­rack Oba­ma’nın Tür­ki­ye zi­ya­re­ti, 2003’te 1 Mart Tez­ke­re­si’yle tam an­la­mıy­la kop­ma nok­ta­sı­na ge­len Türk-Ame­ri­kan iliş­ki­le­rin­de ye­ni bir dö­ne­min baş­la­dı­ğı­na işa­ret edi­yor. Ka­na­da ha­riç tu­tu­lur­sa ilk res­mî dış zi­ya­re­ti için Tür­ki­ye’yi se­çen ABD’nin ye­ni baş­ka­nı, böy­le­lik­le Tür­ki­ye ile iliş­ki­le­re ver­di­ği öne­mi gös­ter­di ve zi­ya­re­ti sü­re­sin­ce ver­di­ği... Continue Reading →

Eski kasabaya yeni şerif: Obama Türkiye’de

Bu yazı Nisan 2009 tarihinde Anlayış Dergisi‘nde yayınlanmıştır. OLDUKÇA çalkantılı geçen sekiz yıllık George W. Bush döneminin ardından, Türk-Amerikan ilişkilerinde yeni bir dönemin kapısının açıldığını söylemek yanlış olmaz. ABD’nin yeni başkanı Barack Obama, Türkiye’ye verdiği önemi gösteren bir tercihle (Kanada dışında) ilk ziyaretini Nisan’da Türkiye’ye yapacak. Bu ziyaretten en büyük darbeyi, Washington’da yeni yönetimde Türkiye’ye... Continue Reading →

Gazze saldırısına kuramsal bir bakış

Bu yazı Şubat 2009 tarihinde Anlayış Dergisi‘nde yayınlanmıştır. 27 ARA­LIK 2008’de baş­la­yan İs­ra­il’in Gaz­ze sal­dı­rı­sı, Fi­lis­tin so­ru­nu­nun ta­ri­fi­nin, bu­gü­nün an­la­şıl­ma­sı için ha­ya­ti önem­de ol­du­ğu ger­çe­ği­ni bir kez da­ha göz­ler önü­ne ser­di. An­cak ma­ale­sef me­se­le­nin ta­ri­fi nok­ta­sın­da cid­di za­af­lar gö­ze çar­pı­yor. Fi­lis­tin me­se­le­si ile il­gi­li üre­ti­len bil­gi üç ay­rı dü­zey­de ele alı­na­bi­lir: İlk dü­zey­de med­ya kay­nak­lı,... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑