ABD 50 sene daha Irak’ta

Bu yazı Ekim 2007 tarihinde Anlayış Dergisi‘nde yayınlanmıştır.

Anlayis Dergisi LogoHA­Zİ­RAN ayın­da Be­yaz Sa­ray Söz­cü­sü Tony Snow, Irak’la Gü­ney Ko­re ara­sın­da bir ben­zer­lik ku­ru­yor ve ABD’nin 50 se­ne da­ha Irak’ta ka­la­ca­ğı­nı söy­lü­yor­du. ABD’nin şu an­da Irak’taki du­rum­unu an­la­mak için fark­lı di­na­mik­le­re bak­mak, fa­kat he­sap­la­rı birkaç on yıl da­ha sü­re­bi­le­cek bir iş­ga­le gö­re yap­mak ge­re­kiyor. ABD’nin böl­ge­de­ki du­ru­mu­nu as­ke­rî açı­dan, iç si­ya­se­ti açı­sın­dan ve Irak si­ya­se­ti­nin ne­re­sin­de dur­du­ğu açı­sın­dan ol­mak üze­re ka­ba­ca üç dü­zey­de ele ala­bi­li­riz. Her üç açı­dan da ABD’nin du­ru­mu pek iç açı­cı gö­rün­mü­yor; an­cak ye­nil­mek­te ol­du­ğu da söy­le­ne­mez. Şu aşa­ma­da ABD’nin elin­de­ki im­kan­la­rı bü­yük öl­çü­de he­ba et­ti­ği, önü­nü aça­bi­le­cek yak­la­şım­la­rı bi­rer bi­rer tü­ket­ti­ği aşi­kar. An­cak 168 bi­ni res­mî as­ker ol­mak üze­re 350 bin ki­şi­lik bir güç­le baş­ka bir ül­ke­yi iş­gal al­tın­da tu­tan bir ül­ke­nin as­ke­rî ola­rak ye­nil­di­ği­ni söy­le­mek faz­la iyim­ser­lik olur. Ay­rı­ca “ABD Irak’tan çe­ki­li­yor” ifa­de­si­ne de her za­man tem­kin­li yak­laş­mak ge­re­ki­yor. Çe­kil­me­den bah­se­den bü­tün pro­je­ler as­lın­da as­ker sa­yı­sı­nı azalt­ma­yı içe­ri­yor, ta­ma­men çe­kil­me­yi de­ğil. Do­la­yı­sıy­la kı­sa va­de­de ABD’nin Irak’tan çe­kil­me­si söz ko­nu­su de­ğil, sa­de­ce ‘çe­kil­me’ adı al­tın­da fark­lı as­ker azalt­ma se­çe­nek­le­ri de­ğer­len­di­ri­li­yor. Continue reading “ABD 50 sene daha Irak’ta”

Blog at WordPress.com.

Up ↑